Znajdź najlepszego lekarza dla Ciebie

Regulamin

Regulamin Serwisu eLekarze dla Pacjentów 

 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

1.1.        Serwis eLekarze, dostępny pod adresem, www.eLekarze.pl (dalej:Serwis ) którego właścicielem jest spółka Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10 (31-462 Kraków), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007763, kapitał zakładowy 7 580 648,00 zł (wpłacony w całości), NIP 734-00-09-469, zwana dalej Administratorem.   
Serwis eLekarze działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.2.        Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu eLekarze. Każdy Pacjent zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z  Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.3.        Korzystając z Serwisu Pacjent oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

 

2. DEFINICJE

 

2.1.        Serwis eLekarze, Serwis - serwis internetowy (www), stanowiący wyodrębnioną część Portalu Onet, oferowany przez Administratora w domenie www.eLekarze.pl lub pod innym adresem internetowym, pod którym Administrator prowadzi Serwis,  będącym własnością Administratora - jest to narzędzie, umożliwiające skontaktowanie Pacjenta z Lekarzem lub Placówką celem realizacji usługi medycznej przez Lekarza lub Placówkę lub wyszukanie przez Pacjenta Lekarzy z danej specjalizacji i regionu.

2.2.        Administrator – podmiot zarządzający Serwisem eLekarze, prowadzący Serwis eLekarze oraz udostępniający Serwis eLekarze, którym jest Grupa Onet.pl SA, będąca jednocześnie właścicielem Serwisu eLekarze.

2.3.        Baza Danych - bazy danych Lekarzy wykorzystywane w Serwisie eLekarze, obejmujące: „Bazy Licencjonowane” oznaczające publikowane w Serwisie eLekarze bazy danych dostarczane Administratorowi na podstawie umów licencyjnych przez: Medycyna Praktyczna Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Krakowskiej 41, KRS 0000153425, NIP 679-004-46-89 (dalej: Baza Licencjonowana) oraz bazę danych Onet Lekarze (dalej: Baza Onet Lekarze), w stosunku do której podmiotem praw wyłącznych jest Administrator. Baza Danych składa się z Rekordów.

2.4.        Rekord- zespół danych dla jednego Lekarza.

2.5.        Użytkownik - oznacza każdą osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu eLekarze, w szczególności dokonała skutecznej rejestracji w Serwisie.

2.6.        Lekarz – Użytkownik będący lekarzem lub lekarzem dentystą posiadający wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2011.277.1634.j.t. z późn. zm). Pojecie „Lekarza” zdefiniowanego na potrzeby niniejszego Regulaminu obejmuje również działalność leczniczą wykonywaną przez Lekarza w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 podpkt a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654 z późn. zm.), w szczególności jako indywidualna praktyka lekarska lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska.

2.7.        Pacjent – Użytkownik, nie będący Lekarzem lub Placówką. Pacjentem może być wyłącznie osoba fizyczna.

2.8.        Placówka – Użytkownik będący podmiotem leczniczym, o którym mowa w art. 4  ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654 z późn. zm.), wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Podmiotami  leczniczymi, w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą, są w szczególności:  przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe,  instytuty badawcze, fundacje i stowarzyszenia, posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Placówka powiązana jest wyłącznie z danym Kontem Lekarza tj. dane Placówki prezentowane są w Serwisie wyłącznie z danymi Lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w Placówce.  

2.9.        Konto - prowadzone w Serwisie  pod unikalną nazwą (login-adres email) oraz zabezpieczone hasłem konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane określonego Użytkownika  (Pacjenta, Lekarza, Placówki), oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu eLekarze z wyłączeniem informacji o Wizytach i Rezerwacjach, które są zbierane, przetwarzane i udostępniane  wyłącznie w Kalendarzu.

2.10.      Strefa Pacjenta - prowadzone w Serwisie pod unikalną nazwą (login-adres email)  Konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Pacjenta  oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu eLekarze z wyłączeniem informacji o Wizytach i Rezerwacjach, które są zbierane, przetwarzane i udostępniane wyłącznie w Kalendarzu.

2.11.      Strefa Placówki - prowadzone w Serwisie pod unikalną nazwą (login-adres email)  Konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane na temat Placówki, w ramach której dany Lekarz udziela świadczeń zdrowotnych, oraz jej działań w obrębie Serwisu eLekarze z wyłączeniem informacji o Wizytach i Rezerwacjach, które są zbierane, przetwarzane i udostępniane wyłącznie w Kalendarzu.

2.12.      Strefa Lekarza - prowadzone w Serwisie  pod unikalną nazwą (login-adres email) Konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Lekarza oraz informacje o jego działaniach w obrębie Serwisu eLekarze z wyłączeniem informacji o Wizytach i Rezerwacjach, które są zbierane, przetwarzane i udostępniane wyłącznie w Kalendarzu.

2.13.      Usługa - usługa lub usługi dostępne w Serwisie wykonywane przez Administratora, skierowane do Użytkowników drogą elektroniczną lub teleinformatyczną. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem usług opisanych w odrębnych regulaminach oraz usług świadczonych przez Lekarza lub Placówkę w Kalendarzu Wizyt.

2.14.      Rezerwacja Wizyty, Rezerwacja - usługa realizowana przez Lekarza/Placówkę na rzecz Pacjenta w Kalendarzu Wizyt, pod warunkiem posiadania i udostępnienia  przez Lekarza/Placówkę Kalendarza Wizyt, polegająca na możliwości rezerwacji przez danego Pacjenta terminu Wizyty u danego Lekarza wraz ze szczegółami jej realizacji określonymi w dalszej części niniejszego Regulaminu.

2.15.      Kalendarz Wizyt, Kalendarz  oprogramowanie komputerowe stanowiące własność Administratora, udostępnione  do korzystania Lekarzowi lub Placówce na podstawie stosownej umowy hostingu, będące zintegrowanym systemem do komunikacji Lekarza lub Placówki z Pacjentami, umożliwiające zarządzanie rejestracją oraz harmonogramem pracy Lekarza, oraz dokonanie przez Pacjenta Rezerwacji Wizyty u danego Lekarza oraz zapewniające Pacjentowi dostęp do informacji o Wizytach i Rezerwacjach (w zakładce „Najbliższe Wizyty”) i dostęp do historii Wizyt (w zakładce „Historia Wizyt”).

2.16.      Wizyta usługa medyczna świadczona na rzecz Pacjenta przez upoważniony podmiot (Lekarz, Placówka), określona co do terminu, czasu trwania, rodzaju usługi medycznej, specjalności świadczącego ją Lekarza. Informacje na temat dostępnych terminów Wizyt, czasu trwania Wizyt oraz rodzaju usługi medycznej  udostępniane są przez Lekarza lub Placówkę w oprogramowaniu Kalendarz Wizyt.

2.17.      Wyszukiwarka Lekarzy, Wyszukiwarka –narzędzie dostępne w Serwisie umożliwiające Użytkownikowi poszukiwanie i lokalizowanie Lekarza określonej specjalności, w tym lokalizacji na Mapie.

2.18.      Czarna Lista Lekarza - Lista Pacjentów, których dostęp do Kalendarza Wizyt został zablokowany przez Lekarza. Funkcjonalność polegająca na możliwości dodawania i usuwania Pacjentów do/z Czarnej Listy Lekarza stanowi  element oprogramowania Kalendarz Wizyt.

2.19.      Czarna Lista Administratora – Lista Pacjentów, których dostęp do Serwisu został zablokowany na skutek naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

2.20.      Mapa - mapa zapisana w postaci wektorowej wraz z towarzyszącymi jej danymi opisowymi. Mapy wykorzystane w Serwisie eLekarze stanowią przedmiot praw wyłącznych, przysługujących IMAGIS.

2.21.      IMAGIS- spółka IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 212/226, 01-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000293705, NIP 522-24-67-014, kapitał zakładowy (opłacony w całości): 3872 tys. zł.

2.22.       Partner – spółka Blue Services Sp. z o.o. z siedzibą:  ul. Haffnera 6 (Krzywy Domek), 81-717 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ, VIII Wydział Gospodarczypod numerem KRS: 0000350284, NIP 204-000-24-95, REGON 220921646, kapitał zakładowy (opłacony w całości): 60 700 złotych, która świadczy usługi polegające na usuwaniu awarii i usterek w Serwisie oraz oprogramowaniu Kalendarz Wizyt.

2.23.      Portal Onet- strony internetowe, powiązane z nimi podstrony, i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, będące własnością spółki Grupa Onet.pl S.A. i dostępne pod adresem www.onet.pl lub pod innym adresem będącym własnością spółki Grupa Onet.pl S.A.

 

3. ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU

 

3.1.     Administrator świadczy na rzecz Pacjentów następujące Usługi:

3.1.1.   udostępnia Wyszukiwarkę Lekarzy oraz Bazę Danych Lekarzy;

3.1.2.   umożliwia odnajdywanie danych Lekarzy określonej specjalności na podstawie określonych słów kluczowych (t.j. nazwy chorób, specjalizacji itp.)

3.1.3.   umożliwia określenie w Wyszukiwarce lokalizacji, w której Pacjent szuka
danego Lekarza.

3.1.4.   umożliwia zapoznanie się Pacjenta z cennikiem usług danego Lekarza,  opisem działalności, specjalizacją Lekarza i jego kompetencjami, miejscami pracy i godzinami otwarcia Placówki, w której przyjmuje określony Lekarz, przy spełnieniu
warunku że określony Lekarz udostępnił w Serwisie powyższe informacje.

3.2.      Dostęp do Serwisu dla Pacjentów jest bezpłatny. Dostęp do wybranych funkcjonalności i Usług Serwisu wymaga od Pacjenta rejestracji w Serwisie i posiadania Konta.     

3.3.      Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od Usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować Pacjentów o powyższych zmianach z  7- dniowym wyprzedzeniem na stronie głównej Serwisu  pod adresem www.eLekarze.pl dokonując odpowiednich zmian w treści niniejszego Regulaminu.

3.4.      Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest:

3.4.1.   połączenie z siecią Internet, 

3.4.2.   posiadanie konta e-mail,

3.4.3.   przeglądarka internetowa (typu Internet Explorer 6.0 lub porównywalna ),   

3.4.4.   posiadanie telefonu komórkowego.

3.5.      Aby skutecznie zarejestrować się w Serwisie i uzyskać dostęp do Strefy Pacjenta, Pacjent :

3.5.1.  Klika w dostępny na głównej stronie Serwisu przycisk „Zarejestruj się”

3.5.2.  Wybiera z wyświetlonego menu „Jestem Pacjentem”

3.5.3.  Wypełnia na pierwszej stronie formularza rejestracji następujące

          obowiązkowe pola:

a)  Imię

b)  Nazwisko

c)  Pesel

d)  Numer telefonu komórkowego

3.5.4.    Na drugiej stronie formularza rejestracji wypełnia obowiązkowe pole

a)  Adres email (Login)

b)  Hasło (wraz z polem powtórz hasło);

      a następnie zaznacza obowiązkowy checkbox dotyczący wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Grupa Onet.pl SA, jako administratora danych, w celu realizacji  Usług dostępnych w Serwisie.

c)  Pacjent  może zaznaczyć wedle swojego swobodnego wyboru drugi checkbox zawierający zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Grupa Onet.pl SA w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowej wysłanej przez Grupa Onet.pl SA w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów biznesowych.

3.5.5.   Po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól oraz odznaczeniu obowiązkowych checkboxów, Pacjent  klika w ikonę „Zarejestruj się” znajdującą się na końcu formularza rejestracyjnego. Jeśli rejestracja przebiegła pomyślnie,  zostanie mu wyświetlony komunikat „Aby potwierdzić rejestrację w eLekarze, kliknij na link wysłany na podany adres email”.

3.5.6.   Po dokonaniu poprawnej rejestracji w Serwisie system wysyła na e-mail Pacjenta link aktywujący jego Konto. Link jest ważny 24h oraz jest jednorazowy (nie można go wykorzystać kilkukrotnie). Jeżeli Pacjent  nie kliknie w link w ciągu 24h jego Konto zostaje niezwłocznie usunięte z Serwisu. Po kliknięciu w link aktywacyjny Użytkownik otrzymuje dostęp do Strefy Pacjenta.

 

 4. ZASADY ŚWIADCZENIAUSŁUG PRZEZ LEKARZA LUB PLACÓWKĘ W KALENDARZU WIZYT

 

4.1.      W Kalendarzu Wizyt udostępnionym przez Lekarza lub Placówkę poprzez strony internetowe Serwisu Pacjent ma możliwość umawiania i odwoływania on-line Wizyt u Lekarzy lub u Lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych w Placówkach, którzy udostępnili Pacjentom swój Kalendarz Wizyt.

4.2.      W Kalendarzu Wizyt Pacjent zarejestrowany w Serwisie posiadający Konto i dostęp do Strefy Pacjenta ma możliwość - poprzez łączenie się z oprogramowaniem Kalendarz Wizyt danego Lekarza:

4.2.1.   dostępu do szczegółowej historii Wizyt w zakładce „Historia Wizyt”, która obejmuje szczegółowy termin Wizyty, status Wizyty tj. rodzaj  usługi medycznej oraz dane Lekarza oraz Placówki, w której usługa była świadczona;

4.2.2.   dostępu do szczegółowego wykazu planowanych Wizyt w zakładce „Najbliższe Wizyty”;

4.2.3.   odwoływania Wizyt w zakładce „Najbliższe wizyty”;

4.2.4.   dokonywania Rezerwacji Wizyty u Lekarza.

4.3.      Podmiotem świadczącym usługi na rzecz Pacjentów w Kalendarzu Wizyt, o których mowa w niniejszym Rozdziale, jest Lekarz lub Placówka. Rezerwacji Wizyty może dokonać każdy Pacjent (również nie zarejestrowany/niezalogowany w Serwisie) pod warunkiem udostępnienia Kalendarza Wizyt przez wybranego przez Pacjenta Lekarza lub Placówkę, w której wybrany przez Pacjenta Lekarz świadczy usługi medyczne oraz po dokonaniu przez Pacjenta poniższych czynności:  

4.3.1.   Jeżeli Pacjent  kliknął w pole ‘Rezerwuj on-line’, nastąpi wyświetlenie Kalendarza Wizyt Lekarza w wybranej Placówce z widocznymi wszystkimi terminami w danym tygodniu.

4.3.2.   Po wybraniu Wizyty z Kalendarza Wizyt, Pacjent klika w godzinę przedstawioną w Kalendarzu. 

4.3.3.   Jeżeli Pacjent jest zalogowany w formularzu Rezerwacji pojawiają się następujące obowiązkowe pola do uzupełnienia przez Pacjenta:

a)   Dane rezerwacji - określające u jakiego Lekarza, w jakiej Placówce oraz w jakiem terminie (data) i na jaką godzinę rezerwuje Wizytę; 

b)   Usługa - nazwa  usługi medycznej wraz z jej ceną brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT);

c)   Dla kogo - Informacja dla kogo rezerwowana jest Wizyta (imięi nazwisko Pacjenta);

d)   Numer telefonu komórkowego Pacjenta;

e)   Checkbox dotyczący akceptacji Regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lekarza lub Placówkę, jako administratora danych osobowych, w celu realizacji usług dostępnych w oprogramowaniu Kalendarz Wizyt;

f)    Przycisk „Dalej” - Przycisk kończący proces Rezerwacji

4.3.4.   Jeżeli  Pacjent zalogowany zaznaczy, że rezerwuje Wizytę dla innej osoby (dalej: osoba trzecia) oprócz wymienionych w pkt 4.3.3. pól wyświetlają się obowiązkowe pola do uzupełnienia przez Pacjenta:

a)   Imię i nazwisko osoby trzeciej

b)   Numer PESEL osoby trzeciej

c)   Adres e-mail osoby trzeciej

d)   Numer telefonu komórkowego osoby trzeciej

e)   Checkbox dotyczący akceptacji Regulaminu, oraz  zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących osoby trzeciej przez Lekarza lub Placówkę, jako administratora danych osobowych, w celu realizacji usług dostępnych w oprogramowaniu Kalendarz Wizyt.      

f)    Przycisk „Dalej” - Przycisk kończący proces Rezerwacji.

4.4.       Poprzez zrealizowanie procedury Rezerwacji Wizyty dla innej osoby Pacjent zapewnia i oświadcza, że jest umocowany do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz osoby trzeciej w zakresie wymaganym do dokonania Rezerwacji Wizyty, w tym do udzielenia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych przez Lekarza lub Placówkę w Kalendarzu Wizyt oraz oświadcza, iż reprezentowana przez Pacjenta osoba trzecia posiada informacje wskazane w art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

4.5.       Pacjent niezalogowany w Serwisie może wyłącznie dokonać Rezerwacji Wizyty we własnym imieniu i na swoją rzecz. Nie może on dokonywać Rezerwacji Wizyty w imieniu i na rzecz innych osób.

4.3.5.   Jeżeli Pacjent jest niezalogowany, w formularzu pojawią się następujące obowiązkowe pola do uzupełnienia przez Pacjenta: 

a)   Dane Rezerwacji - określający u jakiego Lekarza, w jakiej Placówce oraz w jakim terminie (data) i na jaką godzinę  rezerwuje Wizytę;

b)   Usługa - nazwa usługi medycznej wraz z jej ceną brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT);

c)   Imię i nazwisko Pacjenta;

d)   Numer PESEL Pacjenta;

e)   Adres e-mail Pacjenta;

f)    Numer telefonu komórkowego Pacjenta;

g)   Checkbox dotyczący akceptacji Regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Lekarza lub Placówkę, jako administratora danych osobowych, w celu realizacji usług dostępnych w oprogramowaniu Kalendarz Wizyt;

h)   Przycisk „Dalej”.

4.6.       Jeżeli okaże się, że zarejestrowany w Serwisie Pacjent przeszedł ścieżkę Rezerwacji Wizyty dla niezalogowanych Pacjentów, wszystkie dane o zarezerwowanej Wizycie będą widoczne w udostępnionym przez Lekarza lub Placówkę Kalendarzu Wizyt w zakładce „Najbliższe wizyty”.

4.7.       Pacjentowi niezalogowanemu w Serwisie zostanie przesłany e-mail na adres mailowy podany w procesie dokonywania Rezerwacji z linkiem, w który Pacjent jest zobowiązany kliknąć w terminie 30 minut od  momentu jego otrzymania. Kliknięcie w przedmiotowy link kończy proces dokonywania Rezerwacji Wizyty. Jeżeli Pacjent nie kliknie w link w powyższym terminie  Rezerwacja dokonana przez Pacjenta zostanie anulowana, a Wizyta ponownie pojawia się Kalendarzu Lekarza jako Wizyta możliwa do Rezerwacji. Jeżeli Pacjent niezalogowany zakończy proces Rezerwacji poprzez kliknięcie w link, zostanie mu wyświetlony komunikat potwierdzający Rezerwację Wizyty oraz dodatkowo zostanie mu zaproponowana możliwość rejestracji w Serwisie.

4.8.       Pacjent niezalogowany jak i zalogowany po prawidłowym zakończeniu procesu Rezerwacji otrzyma powiadomienie mailowe o dokonanej Rezerwacji oraz informację o sposobie odwołania zarezerwowanej przez niego Wizyty. Na 24h przed terminem zarezerwowanej Wizyty, Pacjent otrzyma informację mailową z przypomnieniem o Wizycie. 

4.9.       Pacjent może dokonać maksymalnie 2 Rezerwacji dziennie do danego Lekarza na dany dzień. 

4.10.     Zarezerwowana Wizyta jest automatycznie niewidoczna w Kalendarzu Lekarza stając się niedostępną dla innych Pacjentów.

4.11.     Zarezerwowana Wizyta pojawia się w Kalendarzu Lekarza ze statusem „potwierdzona”. Lekarz lub Placówka może odwołać Wizytę – odwołanie jest jednoznaczne z usunięciem Wizyty z Kalendarza, a Pacjent otrzyma automatycznie wygenerowaną przez Serwis wiadomość mailową przesłaną na adres mailowy podany w procesie dokonywania Rezerwacji Wizyty informujące o odwołaniu Wizyty. 

4.12.     Pacjent, który został wpisany przez Lekarza na Czarną Listę Lekarza nie może dokonać Rezerwacji Wizyty u tego Lekarza. 

4.13.     Pacjent, który został wpisany przez Administratora na Czarną Listę Administratora nie może dokonać Rezerwacji Wizyt w Serwisie. 

4.14.     Pacjentowi, który został wpisany na Czarną Listę Lekarza zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat wraz z przyczyną dokonania blokady zgodnie z pkt. 4.16 niniejszego Regulaminu, gdy Pacjent podejmie próbę dokonania Rezerwacji Wizyty w Kalendarzu.

4.15.     Pacjent może trafić na Czarną Listę Administratora w przypadku jeżeli:

a)   Pacjent został dodany do Czarnej Listy do więcej niż jednego Lekarza

b)   Pacjent odwołał więcej niż 50% Wizyt ogółem w danym miesiącu kalendarzowym (dotyczy jedynie przypadku, gdy zarezerwowanych Wizyt w danym miesiącu kalendarzowym jest więcej niż 4).

c)   Innego niż powyżej wskazane rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub obowiązującego prawa. 

4.16.     Użytkownik akceptuje fakt, iż może on trafić na Czarną Listę Lekarza w jednym z następujących przypadków:

a)   Pacjent odwołał u Lekarza prowadzącego Czarną Listę Lekarza więcej niż 50% Wizyt w danym miesiącu kalendarzowym (dotyczy jedynie przypadku, gdy dokonanych Rezerwacji Wizyt w miesiącu kalendarzowym jest więcej niż 4);

b)   Pacjent w związku z uprzednią Rezerwacją dokonał rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu;

c)   Pacjent w związku z uprzednią Rezerwacją dokonał naruszenia obowiązującego prawa. 

4.17.     Aby wnioskować o usunięcie z Czarnej Listy Administratora, Pacjent zamieszczony na Czarnej Liście Administratora przesyła zgłoszenie mailowe do Administratora na adres kontakt@elekarze.pl, z prośbą o usunięcie z Czarnej Listy Administratora, które to zgłoszenie Administrator rozpatrzy w terminie do 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia. Zgłoszenie musi zostać dokonane z adresu mailowego zamieszczonego w Strefie danego Pacjenta który dokonuje zgłoszenia.

4.18.     Aby wnioskować o usunięcie z Czarnej Listy Lekarza, Pacjent zamieszczony na Czarnej Liście  Lekarza przesyła zgłoszenie mailowe na podany przez Lekarza w Serwisie adres mailowy(zamieszczony na Profilu Lekarza w sekcji „Dane Kontakowe”), z prośbą o usunięcie go z Czarnej Listy Lekarza wraz z uzasadnieniem oraz podaniem niezbędnych danych celem identyfikacji osoby której zgłoszenie dotyczy (imię i nazwisko, numer Pesel). Lekarz zobowiązany jest rozpatrzeć wniosek  Użytkownika, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia mailowego Pacjenta.

4.19.     Administrator nie ma dostępu do Czarnej Listy Lekarza,  a tym samym nie posiada możliwości usunięcia danego Pacjenta z Czarnej Listy danego Lekarza. Administrator nie ma żadnego wpływu na decyzję Lekarza co do pozytywnego albo negatywnego rozpatrzenia powyższego zgłoszenia.

4.20.     W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do podanych przez Pacjenta w procesie Rezerwacji Wizyty danych Lekarz może zażądać przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających podane przez Pacjenta dane.     

4.21      W przypadku dokonania Rezerwacji Wizyty, której termin przypada po dacie zaprzestania udostępniania Kalendarza przez danego Lekarza lub Placówkę, po upływie przedmiotowego terminu zarejestrowanemu w Serwisie Pacjentowi w Strefie Pacjenta zostanie wyświetlona wyłącznie informacja o dacie i godzinie Wizyty wraz z adnotacją „Lekarz nie prowadzi już kalendarza on-line”.

   

5. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA W SERWISIE

 

5.1.Pacjent dokonując rejestracji w Serwisie oświadcza, że :

a)   zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu; 

b)   wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych podanych  w Serwisie w celu realizacji  Usług dostępnych w Serwisie;

c)   wyraża zgodę na przekazanie danych udostępnionych  w Serwisie podmiotom współpracującym z Administratorem  w celu realizacji Usług dostępnych w Serwisie (tj. Operatorowi i Partnerowi) :

d)   może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Administratora udostępnionych przez niego w Serwisie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną wysłanej, przez spółkę Grupa Onet.pl S.A. w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów biznesowych;

e)   jest poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania.;

f)    podane przez niego dane są prawdziwe, nie zawierają treści i elementów niezgodnych z prawem i dobrymi obyczajami.

5.2.     Administratorem danych osobowych Pacjentów podawanych w Koncie  w Serwisie jest  Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Zapolskiej 44.  Dane te będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji  Usług  dostępnych w Serwisie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny  w związku z uczestnictwem w Serwisie jako zarejestrowany Pacjent.

5.3.     Każdy Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się listownie na adres Grupa Onet.pl SA w Krakowie, ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków.

5.4.     Zgłoszenie przez Pacjenta wniosku o usunięcie przez Administratora  danych podanych w Koncie w Serwisie powoduje iż dalsze korzystanie z Serwisu w dotychczasowym zakresie jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem  Konta tego Pacjenta  w Serwisie.

5.5.     Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

 

6.   PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ LEKARZA LUB PLACÓWKĘ W KALENDARZU WIZYT

 

6.1.     Pacjent dokonując Rezerwacji Wizyty w Kalendarzu Wizyt oświadcza, że:

     a)   zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu; 

     b)   wyraża zgodę na przetwarzanie przez Lekarza lub Placówkę danych osobowych podanych podczas dokonywania Rezerwacji Wizyty w celu realizacji usług dostępnych w Kalendarzu Wizyt;

     c)   wyraża zgodę na przekazanie danych udostępnionych w Kalendarzu Wizyt Operatorowi i Partnerowi w celu realizacji usług dostępnych w Kalendarzu Wizyt;

     d)   jest poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania, jak również o dobrowolności podania tych danych.

     e)   jest umocowany do złożenia tegoż oświadczenia w imieniu i na rzecz osoby, której dane podaje;

     f)    podane przez niego dane są prawdziwe, nie zawierają treści i elementów niezgodnych z prawem i dobrymi obyczajami.

6.2.     Administratorem danych osobowych Pacjentów oraz osób trzecich podawanych podczas dokonywania Rezerwacji Wizyty jest  Lekarz  lub Placówka, która udostępniła Kalendarz Wizyt. Dane te będą przetwarzane przez Lekarza lub Placówkę w celu realizacji  usług  dostępnych w Kalendarzu Wizyt. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny w związku z dokonaniem Rezerwacji Wizyty w Kalendarzu Wizyt.

6.3.     Każdy Pacjent oraz osoba trzecia ma prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się do administratora danych osobowych tj. Lekarza lub Placówki w formie pisemnej na adres podany w Serwisie.

 

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 

7.1.     Pacjentowi korzystającemu z Bazy Danych w ramach Serwisu eLekarze zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub istotnej co do jakości lub ilości części Bazy Danych. Pacjent  nie może w sposób systematyczny i powtarzający się pobierać lub wtórnie wykorzystywać zawartości Bazy Danych.

7.2.     Pacjent akceptuje fakt, że Mapy zamieszczone w Serwisie stanowią przedmiot praw wyłącznych przysługujących Imagis. 

7.3.     Pacjent nie ma prawa do wykorzystania Bazy Danych, Map  i informacji zamieszczonych przez Lekarzy lub Placówki bez względu na sposób wykorzystania, w celach innych niż informacyjne i na własny użytek osobisty, tj. w szczególności nie może ich: powielać, kopiować, udostępniać stronom trzecim (w tym publikować na własnej stronie www) oraz wykorzystywać w celu prowadzenia działalności zarobkowej lub uzyskania innych korzyści majątkowych. Pacjent  przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie działania skutkujące lub mające na celu naruszenie warunków korzystania z Serwisu eLekarze określonych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności działania mające na celu obejście warunków zabezpieczenia Map przed udostępnianiem i kopiowaniem stanowią naruszenie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

7.4.     Pacjent ma prawo przesłania informacji o brakujących lub błędnych danych w Bazie Danych lub zawiadamiania o ewentualnym naruszeniu dóbr osobistych w związku z prezentowanymi w Serwisie informacjami. Informacja taka lub zawiadomienie powinny być przesłane przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://elekarze.pl/kontakt.html lub w inny sposób opisany w Serwisie eLekarze. Po otrzymaniu informacji lub zawiadomienia o których mowa powyżej,  Administrator  dołoży należytej staranności w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, a w przypadku stwierdzenia naruszeń prawa w tym zakresie podejmie stosowne, przewidziane prawem działania.

7.5.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:      
    a) poprawność i aktualność danych zawartych w Bazie Danych, na Mapach i wykorzystywanych w Serwisie eLekarze oraz za ich wybór lub przydatność do konkretnych celów;          
    b) decyzje lub działania jakie Pacjent  podejmie na podstawie danych zawartych w Serwisie eLekarze;  
    c) niewłaściwe i nie zawinione przez Administratora  działanie mechanizmów Serwisu eLekarze;
    d) dane publikowane w Bazie Danych, pochodzące i aktualizowane przez podmioty posiadające prawa do Bazy Danych inne niż Administrator.           

7.6.     Zakazane jest umieszczanie przez Pacjenta w Serwisie eLekarze wszelkich treści o charakterze bezprawnym. 

7.7.    Administrator ma prawo:                   
    a) do zaprzestania udostępniania Serwisu po uprzednim powiadomieniu o tym  Pacjentów na stronie  Serwisu: www.eLekarze.pl z 30-dniowymwyprzedzeniem;

    b) do usunięcia danych zawartych w Bazie Danych według własnego uznania. 

7.8.     Administrator nie odpowiada wobec Pacjenta za brak możliwości odbycia  Zarezerwowanej Wizyty z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Lekarz lub Placówka.

7.9.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Lekarza lub Placówki wobec Pacjenta  związanych z korzystaniem z Kalendarza Wizyt, w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi medycznej będącej przedmiotem Rezerwacji i Wizyty oraz za dojście Wizyty do skutku. Wszelkie reklamacje dotyczące powyższego należy kierować bezpośrednio do Lekarza lub Placówki, której Wizyta dotyczy.

7.10.   Pacjent ma prawo do usunięcia swojego Konta w Serwisie w dowolnym momencie.

7.11.   Pacjent powinien zatroszczyć się o to, aby dokonywane przez niego Rezerwacje Wizyt nie były składane lekkomyślnie, „dla żartu”, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami polskiego prawa.

7.12.   Pacjent zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:

    a) działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, 

    b) nie zamieszczania w Serwisie jakichkolwiek treści, danych, materiałów sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich;

    c) nie udostępniania swojego Konta w Serwisie osobom trzecim.

 

8. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

8.1.        Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Pacjenta zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu Onet. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.


8.2.       Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Pacjenta. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.


8.3.      Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage)  zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności Grupy Onet.pl dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie http://ofirmie.onet.pl/polityka-prywatnosci.

8.4.     Pacjent zobowiązuje się do korzystania z Serwisu eLekarze zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami netykiety. 

8.5.     W ramach Serwisu eLekarze Pacjentowi udostępniana jest możliwość geolokalizacji wyników wyszukiwania wraz z podaniem informacji na Mapie polegająca na określeniu pozycji geograficznej Pacjenta w momencie korzystania przez niego z Wyszukiwarki celem dopasowania wyników wyszukiwania do jego aktualnej lokalizacji w przypadku nie podania tejże lokalizacji w oknie Wyszukiwarki. Geolokalizacja dokonywana jest wyłącznie za uprzednią zgodą Pacjenta, w oparciu o ustawienia przeglądarki i ma na celu wyświetlanie wyników wyszukiwania Wyszukiwarki lekarzy dla zinterpretowanego miasta. W celu wyłączenia działania geolokalizacji konieczne jest wyczyszczenie cache’a przeglądarki (dane przeglądarki) celem usunięcia plików cookie z komputera: 

      a)   Aby usunąć pliki cookie z przeglądarki Firefox: Z menu „Narzędzia” należy wybrać „Wyczyść historię przeglądania”. Na liście szczegółów należy zaznaczyć pole „Ciasteczka” i kliknąć przycisk „Wyczyść teraz”.           

      b)   Aby usunąć pliki cookie z przeglądarki Internet Explorer: Z menu „Narzędzia” należy wybrać „Usuń historię przeglądania”. Na liście należy zaznaczyć pole „Pliki cookie” i kliknąć przycisk „Usuń”.

      c)   Aby usunąć pliki cookie z przeglądarki Opera: W opcjach przeglądarki należy wejść na zakładkę „Dla zaawansowanych” i kliknąć przycisk „Wyczyść dane przeglądarki”. Należy zaznaczyć pole „Usuń pliki cookie i inne dane witryn” i kliknąć przycisk „Wyczyść dane przeglądarki”.

8.6.     Geolokalizacja dokonywana jest w oparciu o numer IP, sygnały GPS urządzenia Pacjenta lub dane z czujników urządzenia Pacjenta , dotyczące m.in. pobliskich punktów dostępu do sieci Wi-Fi czy stacji bazowych sieci komórkowej. 

 

9. REKLAMACJE

 

9.1.     Każdemu  Pacjentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu eLekarze z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Rozdziału 7 pkt 7.9.

9.2.     Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres reklamacje@elekarze.pl lub listownie na adres: Grupa Onet.pl S.A., ul. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków.

9.3.     Administrator  rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

9.4.     Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Pacjenta na adres podany przez Pacjenta w reklamacji. 

9.5.     Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 9.3 - o nie więcej niż 5 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych i niezawinionych od Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Pacjenta  dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Pacjenta  każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

10.1.   Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Pacjenta z Serwisu eLekarze w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

10.2.   Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Pacjenta lub Lekarza/Placówkę.

10.3.   Pacjent ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub zawodowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

10.4.   Pacjentowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników w Serwisie  oraz udostępniać Konta lub hasła do Konta  innym osobom, z wyjątkiem udostępniania Konta lub hasła do Konta  osobom należycie umocowanym przez danego Pacjenta do działania w jego imieniu i na jego rzecz. Pacjent  powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta w Serwisie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Pacjenta w/w hasła oraz późniejsze działania lub zaniechania dokonane przy użyciu tego hasła.

10.5.   Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Pacjenta spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Pacjenta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Pacjenta wirusami.

10.6.   Administrator ma prawo zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Administratora lub jego partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

10.7.   Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem eLekarze prosimy kierować na adres: kontakt@elekarze.pl

10.8.   Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu prosimy kierować na adres: kontakt@elekarze.pl

10.9.   Niniejszy Regulamin w jednym dokumencie w formacie PDF jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem http://elekarze.pl/regulamin.html

 

11. ZMIANY REGULAMINU

 

11.1.   Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn, związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Administrator jest zobowiązany do poinformowania Pacjentów o zmianach  i modyfikacjach Regulaminu z 7 - dniowym wyprzedzeniem na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

11.2.   Pacjent zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu pod adresem http://elekarze.pl/regulamin.html i zapoznawania się z nimi. Korzystanie przez Pacjenta z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.

11.3.   W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Pacjent powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu eLekarze.