Znajdź najlepszego lekarza dla Ciebie

Regulamin

Regulamin Serwisu eLekarze dla Lekarzy i Placówek

 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1.    Serwis eLekarze, dostępny pod adresem, www.eLekarze.pl (dalej:Serwis ) którego właścicielem jest spółka Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10 (31-462 Kraków), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007763, kapitał zakładowy 7 580 648,00 zł (wpłacony w całości), NIP 734-00-09-469, zwana dalej Administratorem.        
Serwis eLekarze działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.2.    Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu eLekarze. Każdy Lekarz i Placówka zobowiązana jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.3.    Korzystając z Serwisu Lekarz lub Placówka oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

 

2. DEFINICJE

2.1.    Serwis eLekarze, Serwis - serwis internetowy (www), stanowiący wyodrębnioną część Portalu Onet, oferowany przez Administratora w domenie www.eLekarze.pl lub pod innym adresem internetowym, pod którym Administrator prowadzi Serwis,  będącym własnością Administratora - jest to narzędzie, umożliwiające skontaktowanie Pacjenta z Lekarzem lub Placówką celem realizacji usługi medycznej przez Lekarza lub Placówkę lub wyszukanie przez Pacjenta Lekarzy z danej specjalizacji i regionu.

2.2.    Administrator – podmiot zarządzający Serwisem eLekarze, prowadzący Serwis eLekarze oraz udostępniający Serwis eLekarze, którym jest Grupa Onet.pl SA, będąca jednocześnie właścicielem Serwisu eLekarze.

2.3.    Baza Danych - bazy danych Lekarzy wykorzystywane w Serwisie eLekarze, obejmujące: „Bazy Licencjonowane” oznaczające publikowane w Serwisie eLekarze bazy danych dostarczane Administratorowi  na podstawie umów licencyjnych przez: Medycyna Praktyczna Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Krakowskiej 41, KRS 0000153425, NIP 679-004-46-89 (dalej: Baza Licencjonowana) oraz bazę danych Onet Lekarze (dalej: Baza Onet Lekarze), w stosunku do której podmiotem praw wyłącznych jest Administrator   Baza Danych składa się z Rekordów.

2.4.    Rekord - zespół danych dla jednego Lekarza.

2.5.    Użytkownik - oznacza każdą osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu eLekarze, w szczególności dokonała skutecznej rejestracji w Serwisie.

2.6.    Lekarz – Użytkownik będący lekarzem lub lekarzem dentystą posiadający wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2011.277.1634.j.t. z późn. zm). Pojecie „Lekarza” zdefiniowanego na potrzeby niniejszego Regulaminu obejmuje również działalność leczniczą wykonywaną przez Lekarza w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 podpkt a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654 z późn. zm.), w szczególności jako indywidualna praktyka lekarska lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska.

2.7.    Pacjent – Użytkownik, nie będący Lekarzem lub Placówką. Pacjentem może być wyłącznie osoba fizyczna.  

2.8.    Placówka – Użytkownik będący podmiotem leczniczym, o którym mowa w art. 4  ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654 z późn. zm.), wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.Podmiotami  leczniczymi, w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą, są w szczególności:przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe,instytuty badawcze, fundacje i stowarzyszenia, posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Placówka powiązana jest wyłącznie z danym Kontem Lekarza tj. dane Placówki prezentowane są w Serwisie wyłącznie z danymi Lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w Placówce.

2.9.    Portal Onet- strony internetowe, powiązane z nimi podstrony, i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, będące własnością spółki Grupa Onet.pl S.A. i dostępne pod adresem www.onet.pl lub pod innym adresem będącym własnością spółki Grupa Onet.pl S.A.

2.10.   Konto - prowadzone w Serwisie  pod unikalną nazwą (login-adres email) oraz zabezpieczone hasłem konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane określonego Użytkownika (Pacjenta, Placówki,  Lekarza), oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu eLekarze z wyłączeniem informacji o Wizytach i Rezerwacjach, które są zbierane, przetwarzane i udostępniane  wyłącznie w Kalendarzu.

2.11.  Strefa Placówki - prowadzone w Serwisie pod unikalną nazwą (login-adres email)  Konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane na temat Placówki, w ramach której dany Lekarz udziela świadczeń zdrowotnych, oraz jej działań w obrębie Serwisu eLekarze z wyłączeniem informacji o Wizytach i Rezerwacjach, które są zbierane, przetwarzane i udostępniane wyłącznie w Kalendarzu.

2.12.  Strefa Lekarza - prowadzone w Serwisie pod unikalną nazwą (login-adres email)  Konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Lekarza oraz informacje o jego działaniach w obrębie Serwisu eLekarze z wyłączeniem informacji o Wizytach i Rezerwacjach, które są zbierane, przetwarzane i udostępniane wyłącznie w Kalendarzu.

2.13.   Usługa - usługa lub usługi dostępne w Serwisie wykonywane przez Administratora, skierowane do Użytkowników drogą elektroniczną lub teleinformatyczną. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem usług opisanych w odrębnych regulaminach oraz usług świadczonych przez Lekarza lub Placówkę w Kalendarzu Wizyt.

2.14.   Profil Niezweryfikowany Rekord z Bazy Licencjonowanej, który nie został zweryfikowany przez Administratora w trybie wskazanym w niniejszym Regulaminie.

2.15.   Profil Zweryfikowany – Rekord z Bazy Onet Lekarze, który  został zweryfikowany przez Administratora w trybie wskazanym w niniejszym Regulaminie.

2.16.   Rezerwacja Wizyty, Rezerwacja -  usługa realizowana przez Lekarza lub Placówkę na rzecz Pacjenta w Kalendarzu Wizyt,pod warunkiem posiadania i udostępniania przez  Lekarza lub Placówkę Kalendarza Wizyt, polegająca na możliwości rezerwacji przez danego Pacjenta terminu Wizyty u danego Lekarza wraz ze szczegółami jej realizacji..

2.17.   Kalendarz Wizyt – oprogramowanie komputerowe stanowiące własność Administratora, udostępnione do korzystania Lekarzowi lub Placówce na podstawie stosownej umowy hostingu, będące zintegrowanym systemem do komunikacji Lekarza lub Placówki z Pacjentami, umożliwiające zarządzanie rejestracją oraz harmonogramem pracy Lekarza oraz dokonanie przez Pacjenta Rezerwacji Wizyty u danego Lekarza oraz zapewniające Pacjentowi dostęp do informacji o Wizytach i Rezerwacjach (w zakładce „Najbliższe Wizyty”) i dostęp do historii Wizyt (w zakładce „Historia Wizyt”).

2.18.   Wizyta usługa medyczna świadczona na rzecz Pacjenta przez upoważniony podmiot (Lekarz, Placówka), określona co do terminu, czasu trwania, rodzaju usługi medycznej, specjalności świadczącego ją Lekarza. Informacje na temat dostępnych terminów Wizyt, czasu trwania Wizyt oraz rodzaju usługi medycznejudostępniane są przez Lekarza lub Placówkę w oprogramowaniu Kalendarz Wizyt.

2.19.   Wyszukiwarka Lekarzy, Wyszukiwarka –narzędzie dostępne w Serwisie umożliwiające Użytkownikowi poszukiwanie i lokalizowanie Lekarza określonej specjalności, w tym lokalizacji na Mapie.

2.20.   Mapa -mapa zapisana w postaci wektorowej wraz z towarzyszącymi jej danymi opisowymi. Mapy wykorzystane w Serwisie eLekarze stanowią przedmiot praw wyłącznych, przysługujących IMAGIS.

2.21.   IMAGIS - spółka IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 212/226, 01-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000293705, NIP 522-24-67-014, kapitał zakładowy (opłacony w całości): 3872 tys. zł.

2.22.   Partner  spółka Blue Services Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Haffnera 6 (Krzywy Domek), 81-717 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez  Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000350284, NIP 204-000-24-95, REGON 220921646, kapitał zakładowy (opłacony w całości): 60 700 złotych, która świadczy usługi polegające na usuwaniu awarii i usterek w Serwisie oraz oprogramowaniu Kalendarz Wizyt.

2.23.   Osoba Administrująca – osoba posiadająca na mocy stosownych umów i pełnomocnictw prawo do przetwarzania i administrowania danymi Placówki lub jej oddziałów oraz administrowania i przetwarzania danymi Lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach Placówki lub jej oddziałów, która jest odpowiednio umocowana oraz posiada prawo do dokonywania określonych czynności i działań w Serwisie opisanych w niniejszym Regulaminie, w tym zamieszczania informacji i materiałów w imieniu reprezentowanych przez siebie podmiotów w ramach administrowanej przez siebie Strefy Placówki. 

2.24.   Czarna Lista Lekarza- Lista Pacjentów, których dostęp do Kalendarza Wizyt został zablokowany przez Lekarza. Funkcjonalność polegająca na możliwości dodawania i usuwania Pacjentów do/z Czarnej Listy Lekarza stanowi  element oprogramowania Kalendarz Wizyt.

2.25.   Cennik-informacja na temat  cen brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT) i sposobu płatności za określone usługi medyczne realizowane w danej Placówce lub u danego Lekarza z wyłączeniem informacji o rabatach, promocjach,  upustach itp.

 

3. ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU

3.1.       Niniejszy Regulamin określa warunki i tryb świadczenia Usług w Serwisie na rzecz Lekarzy i Placówek.

3.2.       Administrator świadczy na rzecz Użytkowników zarejestrowanych będących Lekarzami lub Placówkami  następujące Usługi bezpłatne:

3.2.1.możliwość publikacji zdjęcia profilowego Lekarza, a także zdjęć dodatkowych

3.2.2.możliwość umieszczenia informacji o Lekarzu t.j. stopień naukowy, opis działalności, edukacja, kompetencje (doświadczenie zawodowe), nr uprawnienia zawodowego, nagrody i certyfikaty,  

3.2.3.prezentacja Użytkownikom informacji i danych teleadresowych o miejscach pracy i godzinach otwarcia Placówek, w których Lekarz przyjmuje Pacjentów;

3.2.4.możliwość prezentacji Użytkownikom Cennika usług danego Lekarza lub Placówki (zakładka Cennik).

3.3.      Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest:

3.3.1.połączenie z siecią Internet,

3.3.2.posiadanie konta e-mail,

3.3.3.przeglądarka internetowa (typu Internet Explorer 6.0  lub porównywalna),

3.3.4.posiadanie telefonu komórkowego.

3.4.        Administrator świadczy na rzecz Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie będących Lekarzami lub Placówkami usługi płatne, w szczególności udostępnia oprogramowanie Kalendarz Wizyt, w zakresie i na warunkach określonych w regulaminie Aplikacji Kalendarz zamieszczonym pod adresem http://elekarze.pl/plik/podglad/regulamin_aplikacji_kalendarz

3.5.      Rejestracja Lekarza.

Aby skutecznie zarejestrować się w Serwisie celem uzyskania dostępu do Strefy Lekarza powinien postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w Serwisie, w szczególności Lekarz:

3.5.1.Klika w dostępny na głównej stronie Serwisu przycisk „Zarejestruj się”  i wybiera z wyświetlonego menu„Jestem Lekarzem”; lub

3.5.2.wybiera określony rekord z Bazy Danych (Profili Niezweryfikowanych) pasujący do jego danych, a następnie klika przycisk „Jesteś tym Lekarzem” przy wybranym Profilu Niezweryfikowanym.

3.5.3.Wypełnia na pierwszej stronie formularza rejestracji następujące pola obowiązkowe:

3.5.3.1.numer Pesel, 

3.5.3.2.numer uprawnienia zawodowego

Po wprowadzeniu numeru Pesel oraz numeru uprawnienia zawodowego zostanie poddane weryfikacji,  czy Rekord zawierający  dane Lekarza istnieje w Bazie Danych Serwisu, o ile Użytkownik nie wybrał opcji „Jesteś tym Lekarzem” zgodnie z punktem 3.5.2. Jeżeli Rekord zawierający dane Lekarza istnieje w Bazie Danych Serwisu, wyświetli się komunikat informujący o tym, iż podany Lekarz istnieje w Bazie Danych oraz prezentowane są pasujące rekordy z Bazy Danych zawierające dane tego Lekarza. Wyświetlane zostają wyłącznie informacje na temat Profili Niezweryfikowanych, zawierające:

          Imię i nazwisko oraz tytuł naukowy Lekarza;

          Specjalizacje Lekarza;

          Nazwę Placówki, w ramach której dany Lekarz udziela świadczeń zdrowotnych;

             Adres powyższej Placówki (ulica, nr domu, nr mieszkania, miasto, kod pocztowy)

 

3.5.4.Na drugiej stronie formularza rejestracji wypełnia następujące pola obowiązkowe:

3.5.4.1.imię, nazwisko

3.5.4.2.numer telefonu komórkowego,

3.5.4.3.specjalizacje

3.5.5.Na trzeciej stronie formularza rejestracji wypełnia pola:

3.5.5.1.Nazwa Placówki (pole obowiązkowe), NIP (opcjonalnie), adres (ulica, numer domu, lokalu, miasto, województwo, kod pocztowy – pole obowiązkowe) jednego lub kilku gabinetów/Placówek, w których udziela świadczeń zdrowotnych. Automatycznie w oknie powyższego pola zostaną wygenerowane podpowiedzi w postaci wyświetlenia pasujących rekordów Lekarzy z Bazy Danych Serwisu, umożliwiając zaciągnięcie z Bazy Danych pasujących informacji dot. miejsca prowadzenia praktyki Lekarza na wypełnianej stronie formularza oraz klika przycisk „Zarejestruj się” powodujący wyświetlenie się formularza założenia nowego Konta.

3.5.5.2.  Na formularzu założenia nowego Konta Lekarz wypełnia:

3.5.5.2.1.Login i hasło do Konta (pole hasło i powtórz hasło) a następnie zaznacza obowiązkowy checkbox z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie przez Administratora podanych w Serwisie danych osobowych  w celu realizacji  Usług dostępnych w Serwisie.

3.5.5.2.2.Lekarz może zaznaczyć wedle swobodnego wyboru drugi opcjonalny checkbox z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych udostępnionych w Serwisie w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, wysłanej przez spółkę Grupa Onet.pl S.A. w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów biznesowych.

3.5.6.Po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól oraz zaznaczeniem obowiązkowych checkboxów, Lekarz klika w ikonę „Zarejestruj się” znajdującej się na końcu formularza rejestracyjnego.  

3.5.7.Jeżeli rejestracja przebiegła poprawnie, na adres e-mail Lekarza podany podczas rejestracji w Serwisie zostaje przesłana wiadomość z linkiem potwierdzającym rejestrację. Lekarz jest zobowiązany kliknąć w link w terminie 48h  od momentu jego otrzymania. Po kliknięciu w linka, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Administrator dokonuje weryfikacji danych podanych w trakcie rejestracji z Lekarzem, którego przedmiotowe dane dotyczą.

3.5.8.Jeśli weryfikacja Administratora przebiegła pomyślnie, na  Profilu Lekarza pojawi się informacja „Profil zweryfikowany”, o czym Lekarz zostanie przez Administratora powiadomiony wiadomością mailową jednocześnie uzyskując dostęp do swojej Strefy Lekarza. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dostępu do Strefy Lekarza jest posiadanie przez Lekarza „Profilu zweryfikowanego” w Serwisie. 

3.6.        Po uzyskaniu dostępu do swojej Strefy Lekarza/Konta, Lekarz może korzystać z następujących usług :

3.6.1.Dodanie kolejnych miejsc pracy Lekarza tj. danych Placówki, lub edycja danych istniejących obejmująca informacje na temat:

3.6.1.1.Nazwy Placówki

3.6.1.2.Adresu Placówki (miasto, ulica, kod pocztowy)

3.6.1.3.Danych kontaktowych – telefon, e-mail, fax, www

3.6.1.4.Godzin przyjmowania Pacjentów w Placówce

3.6.2.Dodanie do Konta lub dalszą edycję danych dodatkowych, tj. 

3.6.2.1.Zdjęcia profilowego i zdjęć dodatkowych 

3.6.2.2.Cennika usług Lekarza 

3.6.2.3.Opisu działalności Lekarza

3.6.2.4.Kompetencji:doświadczenia zawodowego, zdobytej edukacji, nagród i certyfikatów w postaci graficznej (skany, zdjęcia).

3.6.2.5.Usunięcie Konta lub wybranej Placówki z Konta, przy czym usunięcie Placówki wiąże się z usunięciem z Konta wszystkich danych i informacji  związanych z wykasowaną Placówką.

3.7.     Rejestracja Placówki.

Aby skutecznie zarejestrować się w Serwisie celem uzyskania dostępu do Konta i Strefy Placówki, Placówka :

3.7.1.klika w dostępny na głównej stronie Serwisu przycisk „Zarejestruj się”  i wybiera z wyświetlonego menu „Jestem Placówką”.

3.7.2.Wypełnia na pierwszej stronie formularza rejestracji następujące pola:

3.7.2.1.Nazwa- nazwa Placówki

3.7.2.2.NIP - NIP Placówki

3.7.2.3.Telefon - telefon kontaktowy 

3.7.2.4.Osoba kontaktowa - imię i nazwisko osoby kontaktowej

3.7.2.5.Numer telefonu osoby kontaktowej 

3.7.2.6.Miasto – oznaczające siedzibę Placówki, w której przyjmuje Lekarz.

3.7.2.7.Ulica -  oznaczające ulicę na której znajduje się Placówka.

3.7.2.8.Nr domu

3.7.2.9.Nr lokalu

3.7.2.10.Kod pocztowy - oznaczającekod pocztowy miasta

3.7.2.11.Województwo - oznaczające województwo Placówki

3.7.3.Wypełnia na drugiej stronie formularza rejestracji następujące pola:

3.7.3.1.Login i hasło do Konta (pole hasło i powtórz hasło) a następnie zaznacza obowiązkowy checkbox z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych  podanych w Serwisie w celu realizacji Usług dostępnych w Serwisie.

3.7.3.2.Użytkownik może zaznaczyć wedle swobodnego wyboru drugi opcjonalny checkbox z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, wysłanej przez spółkę Grupa Onet.pl S.A. w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów biznesowych.

3.7.4.Po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pól oraz zaznaczeniem obowiązkowych checkboxów, Użytkownik klika w ikonę „Zarejestruj się” znajdującej się na końcu formularza rejestracyjnego. 

3.7.4.1.Jeżeli rejestracja przebiegła poprawnie, na adres e-mail podany podczas  rejestracji zostaje przesłana wiadomość z linkiem potwierdzającym rejestrację w Serwisie. Placówka jest zobowiązana kliknąć w linka w terminie 48h  od momentu jego otrzymania. Po kliknięciu w linka, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Administrator dokonuje weryfikacji danych podanych w trakcie rejestracji z Placówką, której przedmiotowe dane dotyczą.   

3.7.4.2.Jeśli weryfikacja Administratora przebiegła pomyślnie,  Placówka zostanie przez Administratora powiadomiona o tym fakcie mailowo na adres e- mail podany podczas  rejestracji, uzyskując jednocześnie dostęp do Strefy Placówki.

3.8.       Po uzyskaniu dostępu do Strefy Placówki w Koncie Osoba Administrująca Strefą Placówki może dokonać następujących czynności:

3.8.1.edytowania, zmiany i usunięcia danych Placówki podanych podczas zakładania Konta poprzez kliknięcie w Strefie Placówki w opcję „Edytuj”. 

3.8.2.edytowania, zmiany i usunięcia danych znajdujących się w Koncie w zakładce „Lista Placówek” w Koncie umożliwiających:

3.8.2.1.dodanie kolejnych oddziałów  działających w ramach Placówki poprzez przycisk „Dodaj placówkę” z których każda kolejno dodana pozycja zawiera dane: Nazwę placówki, adres (ulica, nr domu, nr lokalu, miasto, kod pocztowy), Telefony, Fax, Adres e-mail Placówki, Strona www Placówki, godziny otwarcia Placówki. Dodanie każdego kolejnego oddziału podlega procesowi weryfikacji przez Administratora z Placówką. Postanowienia pkt 3.7.4.1. i pkt 3.7.4.2. powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku dodawania kolejnych oddziałów działających w ramach Placówki.  

3.8.2.2.usuwanie oddziałów  działających w ramach Placówki;

3.8.2.3.edytowania, zmiany i usunięcia danych Lekarzy przyjmujących w kolejno dodanych oddziałach przynależnych Placówce; 

3.8.2.4.nadanie dostępu dla nowej Osoby Administrującej oddziałem  przynależnym Placówce poprzez kliknięcie w przycisk „Nadaj dostęp do tej Placówki” oraz  postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie internetowej zamieszczonej pod adresem http://elekarze.pl/pomoc-5.html#placowka12. Nadawanie dostępu do pełnienia czynności administracyjnych danym oddziałem oznacza oddanie przez Osobę Administrującą Placówką możliwości administrowania danymi oddziału przynależnego do Placówki(w tym edytowania, zmiany  i usuwania danych Lekarzy zatrudnionych w oddziale Placówki) osobie wskazanej w formularzu nadawania dostępu.

3.8.3.odbieranie dostępu dla Osoby Administrującej oddziałem przynależnym Placówce poprzez kliknięcie przycisku „Zablokuj dostęp”  oraz   postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie internetowej zamieszczonej pod adresem http://elekarze.pl/pomoc-5.html#placowka12

3.8.4.Zamieszczania Cenników (Zakładka Cennik, przycisk „Dodaj Cennik do Placówki”) obowiązujących dla wszystkich oddziałów przynależnych Placówce  lub różnych  Cenników dla poszczególnych oddziałów przynależnych Placówce.  Cennik jest zróżnicowany ze względu na: specjalizację Lekarza, nazwę usługi medycznej, cenę usługi medycznej brutto (tj. z podatkiem VAT), czas trwania  usługi medycznej,  oraz dostępność w Kalendarzu Wizyt (dla Lekarzy lub Placówek udostępniających Kalendarz Wizyt na warunkach określonych w odrębnej umowie z Administratorem).

3.8.5.Zamieszczania, edycji i usuwania listy Lekarzy dostępnej w danej Placówce lub oddziale przynależnym Placówce. Lista Lekarzy obejmuje pola:

3.8.5.1.nazwisko i imię Lekarza;

3.8.5.2.specjalizację Lekarza; 

3.8.5.3. telefon komórkowy Lekarza;

3.8.5.4.adres Placówki, w której Lekarz udziela świadczeń zdrowotnych.

3.8.5.5.oraz pozostałe dane opisane w pkt 3.8 niniejszego Regulaminu

3.9.        Po skutecznym dodaniu co najmniej jednego Lekarza do Placówki przez Osobę Administrującą Strefą Placówki, dany rekord Placówki pojawi się w Serwisie. Placówki, które nie  zamieściły  danych co najmniej jednego Lekarza nie będą prezentowane w Serwisie.

3.10.      Dostęp do  Kalendarza Lekarza, umożliwiający dokonywanie przez potencjalnych Pacjentów Rezerwacji online w Kalendarzu Wizyt danego Lekarza, a także zarządzanie danymi Pacjentów oraz terminami Rezerwacji możliwy jest wyłącznie poprzez zawarcie stosownej umowy z Administratorem zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie http://elekarze.pl/plik/podglad/regulamin_aplikacji_kalendarz

 

4. PRZETWARZANIE DANYCH

4.1.        Lekarz lub Placówka dokonując rejestracji w Serwisie i/lub korzystając z funkcjonalności „Dodaj placówkę” w Koncie w Serwisie oświadcza, że:

a)      zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu;

b)      wyraża zgodę na zamieszczenie na stronach Serwisu eLekarze, materiałów i informacji o reprezentowanym przez niego podmiocie oraz udziela zgody na przetwarzanie i wykorzystanie  tych danych, w tym jego danych osobowych, przez Grupę Onet.pl SA, jako administratora danych osobowych, w celu świadczenia Usług w Serwisie;

c)      wyraża zgodę na przekazanie danych podanych w Serwisie  podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji Usług dostępnych w Serwisie (tj. Operatorowi, Partnerowi),

d)     oświadcza, że:

- jest poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania,;

- jest umocowany do złożenia tegoż oświadczenia w imieniu podmiotu lub osoby,  której dane podaje oraz że wskazana powyżej osoba posiada wszystkie informacje wskazane w art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych;

-  podane przez niego dane, informacje oraz materiały są prawdziwe, nie zawierają treści i elementów niezgodnych z prawem i dobrymi obyczajami oraz posiada stosowne prawa autorskie umożliwiające ich wykorzystanie i prezentację stosownie do tegoż oświadczenia i postanowień niniejszego Regulaminu, a ich prezentacja w Serwisie nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów;

- wyraża zgodę na rozpowszechnienie jego wizerunku utrwalonego na zdjęciach zamieszczonych w Serwisie oraz oświadcza, że posiada stosowne zgody na rozpowszechnienie wizerunku innych osób przedstawionych na zdjęciach zamieszczonych w Serwisie, a ich prezentacja nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów;

e)      zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Administratora przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie przekazanych przez niego danych lub materiałów, przejmie na siebie koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań;

f)       może odrębnie udzielić zgody na przetwarzanie udostępnionych przez niego danych, w tym danych osobowych, w celu marketingowym, w tym  na otrzymywanie informacji handlowej  drogą elektroniczną, wysłanej przez Onet.pl w imieniu własnym lub na zlecenie jej partnerów biznesowych.

Lekarz lub Placówka zobowiązuje się przedstawić odpowiednie dokumenty, potwierdzające ww. stan prawny, na każde żądanie Administratora.

4.2.        Administratorem danych osobowych Lekarzy, Placówek, osób kontaktowych reprezentujących daną Placówkę oraz Osób administrujących zawartych w Bazie Onet Lekarze jest  Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Zapolskiej 44.  Dane te będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji  Usług  dostępnych w Serwisie, w szczególności w zakresie ich publikacji w Serwisie oraz- w przypadku udzielenia stosownej zgody- w celu marketingowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny w związku z uczestnictwem w Serwisie jako zarejestrowany Lekarz lub Placówka.

4.3.        Administratorem  danych osobowych Lekarzy, oraz Placówek zawartych w Bazie Licencjonowanej Serwisu eLekarze jest Medycyna Praktyczna Spółka Jawna z siedzibą w z siedzibą w Krakowie, przy ul. Krakowskiej 41. Onet.pl prezentuje w Serwisie dane z Bazy Licencjonowanej na podstawie udzielonej licencji na korzystanie z Bazy Licencjonowanej.

4.4.        Każdy podmiot którego dane prezentowane są w Serwisie eLekarze ma prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się listownie na adres Grupa Onet.pl SA w Krakowie, ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków.

4.5.        Zgłoszenie przez Placówkę lub Lekarza wniosku o usunięcie przez Grupę Onet.pl danych podanych odpowiednio w Strefie Lekarza lub w Strefie Placówki w Serwisie, powoduje iż dalsze korzystanie z Serwisu przez powyższe podmioty w dotychczasowym zakresie jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem  Konta danego podmiotu w Serwisie.

4.6.        Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

 

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

5.1.        Lekarzowi lub Placówce korzystającej z Bazy Danych w ramach Serwisu eLekarze zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub istotnej co do jakości lub ilości części Bazy Danych. Lekarz lub Placówka nie może w sposób systematyczny i powtarzający się pobierać lub wtórnie wykorzystywać zawartości Bazy Danych. 

5.2.        Lekarz lub Placówka akceptuje fakt, że Mapy zamieszczone w Serwisie stanowią przedmiot praw wyłącznych przysługujących Imagis. 

5.3.        Lekarz lub Placówka nie ma prawa do wykorzystania Bazy Danych, Map, informacji zamieszczonych przez osoby lub podmioty trzecie znajdujących się w strefie Lekarza lub Placówki, bez względu na sposób wykorzystania, w sposób naruszający funkcjonowanie Serwisu, tj. w szczególności nie może ich: powielać, kopiować, udostępniać stronom trzecim w tym publikować na własnej stronie www, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 t.j. z późn. zm. ) oraz ustawy o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402 z poźn. zm.).

5.4.        Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie działania skutkujące lub mające na celu naruszenie warunków korzystania z Serwisu eLekarze określonych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności działania mające na celu obejście warunków zabezpieczenia Map przed udostępnianiem i kopiowaniem stanowią naruszenie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

5.5.        Administrator nie ponosi odpowiedzialności za złożoną przez Lekarza lub Placówkę ofertę usługi medycznej i za jej późniejszą realizację. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte zobowiązań Lekarza lub Placówki wobec Pacjenta. Wszelkie reklamacje Pacjentów dotyczące realizacji usługi medycznej powinny być kierowane bezpośrednio do Lekarza lub Placówki którego  usługa medyczna dotyczy.

5.6.        Osoba posiadająca dostęp do Konta Lekarza lub Placówki ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub zawodowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

5.7.        Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane niezależnymi od Administratora i niezawinionymi przez Administratora zagrożeniami występującymi w sieci Internet.

5.8.        Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Administratora.

5.9.        Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Serwisu po uprzednim powiadomieniu o tym Użytkowników na stronie Serwisu http://elekarze.pl/ z 30- dniowym wyprzedzeniem.

5.10.      Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu, a w szczególności prowadzić do naruszania przepisów prawa lub prawem chronionych dóbr lub praw osób trzecich.

5.11.      Zabrania się dostarczania przez Użytkownika do Serwisu wszelkich treści o charakterze bezprawnym.

5.12.      Użytkownik będący Lekarzem lub Placówka może w Serwisie zamieszczać zdjęcia Lekarza, umożliwiające jego rozpoznanie przez Użytkowników oraz oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia określone prawem, które pozwalają na opublikowanie zdjęcia  w Serwisie oraz wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego na Serwisie, a w przypadku  zamieszczenia w Serwisie zdjęć zawierających wizerunek osób trzecich oświadcza, iż posiada stosowne zgody osób trzecich na publiczne udostępnianie ich wizerunku w Serwisie, i zobowiązuje się przedstawić odpowiednie dokumenty, potwierdzające ww. stan prawny, na każde żądanie Administratora. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości iż:

5.12.1. na zdjęciu musi być widoczna twarz Lekarza umożliwiająca rozpoznanie;.

5.12.2. zdjęcie musi przedstawiać jak najaktualniejszy wizerunekLekarza;  

5.12.3. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych, niż Lekarze, osób, fotomontaży, zdjęć uniemożliwiających rozpoznanie danej osoby, zdjęć naruszających dobra osobiste innych osób, zdjęć które są reklamą, zdjęć łamiących prawo autorskie i prawa pokrewne, zawierających dane kontaktowe, opisy lub  znaki graficzne (logotypy) promujące inne strony internetowe lub naruszające warunki korzystania z Serwisu.

5.12.4. Zabronione jest zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Serwisu.

5.13.      Administrator zastrzega sobie prawo odmowy publikacji lub usunięcia danego zdjęcia Lekarza w dowolnym czasie bez podania przyczyny oraz prawo do dostosowania rozmiaru zdjęcia, jego formatu lub innych właściwości informatycznych i graficznych do aktualnych wymogów Serwisu. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:

a)   działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników,

b)   nie zamieszczania w Serwisie jakichkolwiek treści, danych, materiałów sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich;

c)   nie udostępniania swojego Konta w Serwisie osobom trzecim.

5.14.      Lekarz lub Placówka ma prawo do usunięcia swojego Konta w Serwisie w dowolnym momencie.

5.15.      Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia Konta Lekarza lub Placówki w Serwisie w przypadku naruszenia przez Lekarza lub Placówkę przepisów prawa lub jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI

6.1.        Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Uzytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu Onet. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.


6.2.        Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Uzytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.


6.3.        Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage)  zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności Grupy Onet.pl dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie http://ofirmie.onet.pl/polityka-prywatnosci.

6.4.        Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu eLekarze zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami netykiety.

 

7. REKLAMACJE

7.1.        Każdemu Lekarzowi oraz Placówce przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Usługami dostępnymi w Serwisie.  

7.2.       Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres reklamacje@elekarze.pl lub listownie na adres: Grupa Onet.pl S.A., ul. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków.

7.3.       Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 

7.4.        Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Lekarza lub Placówki na adres podany  w reklamacji.

7.5.        Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 7.3 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Lekarza lub Placówki dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Lekarza lub Placówkę każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji. 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.        Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu eLekarze w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

8.2.       Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika.

8.3.       Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a)   poprawność i aktualność danych zawartych w Bazie Danych, na Mapach wykorzystywanych w Serwisie eLekarze oraz za ich wybór lub przydatność do konkretnych celów;    

b)   decyzje lub działania jakie Użytkownik podejmie na podstawie danych zawartych w Serwisie eLekarze;     

c)   niewłaściwe i nie zawinione przez Administratora działanie mechanizmów Serwisu eLekarze;

d)   dane publikowane w Bazie Danych, pochodzące i aktualizowane przez podmiot posiadający prawa do Bazy Danych.

8.4.        Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub zawodowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

8.5.        Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników w Serwisie  oraz udostępniać Konta lub hasła do Konta innym osobom, z wyjątkiem udostępniania Konta lub hasła do Konta osobom należycie umocowanym przez danego Użytkownika do działania w jego imieniu i na jego rzecz. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta w Serwisie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika w/w hasła oraz późniejsze działania lub zaniechania dokonane przy użyciu tego hasła.

8.6.        Administrator nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.

8.7.        Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami. 

8.8.        Administrator ma prawo:

a)    do odrzucenia zmian w Bazie Danych zaproponowanych przez Użytkownika, jeśli nie przejdą one pomyślnie procesu ich weryfikacji zgodnie z procedurą określoną przez Administratora w niniejszym Regulaminie;

b)   w przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych lub ich modyfikacji/usunięcia, zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

c)   do zaprzestania udostępniania Serwisu po uprzednim powiadomieniu o tym Użytkowników na stronie Głównej Serwisu z 30 - dniowym  wyprzedzeniem;

d)   do usunięcia danych zawartych w Bazie Danych według własnego uznania.

8.9.        Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem eLekarze prosimy kierować na adres: kontakt@elekarze.pl

8.10.      Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu prosimy kierować na adres:  kontakt@elekarze.pl

8.11.      Niniejszy Regulamin w jednym dokumencie w formacie PDF jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem http://elekarze.pl/regulamin.html


9. ZMIANY REGULAMINU

9.1.        Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn, związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Administrator jest zobowiązany do poinformowania Użytkowników o zmianach i modyfikacjach Regulaminu z 7 - dniowym wyprzedzeniem. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

9.2.        Użytkownik zobowiązuje się do bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu pod adresem  http://elekarze.pl/regulamin.html i zapoznawania się z nimi. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.

9.3.        W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu eLekarze.